Our Branches

Best fertility Hospital Lowest Cost International Standard

உலகத்தரம் வாய்ந்த ICSI சிகிச்சையுடன் கூடிய சிறந்த மருத்துவமனை

ICSI சிகிச்சைக்கான தேடல் இங்கு மகிழ்ச்சியுடன் முடிவடையும்

குழந்தையைப் பெறுவது குடும்பத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். அந்த பெரும்பாக்கியத்தை அடைய சிசு மருத்துவமனை உங்களுக்கு உதவுகிறது. சிறந்த தொழில்நுட்பம், தொழில்முறை மற்றும் அக்கறையுள்ள ஊழியர்களுடன், உலகத்தரம் வாய்ந்த ICSI சிகிச்சையை குறைந்த கட்டணத்தில் வழங்குகிறோம். செயற்கை கருத்தரித்தல் என்பது ஒரு உதவி இனப்பெருக்க தொழில்நுட்பம் (ART) ஆகும், இது பொதுவாக “சோதனைக் குழாய் முறை” என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ICSI என்பது ஒரு வகை ART. இந்த முறையில் ஒற்றை விந்தணு, நேரடியாக முட்டையின் உள் செலுத்தப்பட்டு கர்ப்பம் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த முறை பொதுவாக ஆண் காரணி கருவுறாமைக்காக (Azoospermia) கண்டு பிடிக்கப்பட்டாலும், இப்பொழுது இது பல காரங்களுக்காக செய்யப்படுகிறது.

இதில் பெண்களுடைய முட்டையை Trans vaginal ultrasound உதவியுடன் எடுக்கப்படுகிறது.ஆண் உயிரணுக்களை நேரடியாக இனப்பெருக்க குழாயிலிருந்து எடுத்து அல்லது சுத்தம் செய்த அணுக்களிலிருந்து எடுத்து, முட்டைக்குள் நேரடியாக Micro Manipulator என்ற கருவில் வளர்த்து, பின்பு கரு பிளஸ்ட்டோ சிஸ்ட் என்ற நிலையை அடைந்தவுடன் கர்ப்பபையில் செலுத்தப்பட்டு கர்ப்பம் செய்யப்படுகிறது.

இதுமட்டும் அல்ல, பல புதிய நவீன தொழில் நுட்பங்கள் Stem cell culture, Embryo Binding methods, பல முறை TEST TUBE BABY-யில் தோல்வியுற்றவர்களுக்கு “Special Pre-Implantation Assessment Method”, IMCI, Pre-Genetic Diagnosis போன்ற பல தொழில்நுட்பங்கள் அனுபவம்மிக்க மருத்துவர்களால் செயல்படுத்தப்பட்டு வெற்றியின் சதவிகிதத்தை அதிகரிக்கப்படுகிறது.

SISU Hospital
SISU Hospital

உங்கள் இலவச ஆலோசனையை இப்போது பெறுங்கள்

ICSI சிகிச்சை திட்டங்கள்

இயற்கை சுழற்சி ICSI
(தள்ளுபடி திட்டம்)
இன்வோ முறை / கேப்சூல் ICSI (தள்ளுபடி திட்டம்)
மல்டிசைக்கிள் ICSI (தள்ளுபடி திட்டம்)
குழந்தை உத்தரவாத திட்டம்
ICSI Surrogacy திட்டம்
ICSI நன்கொடையாளர் திட்டம்

குறைந்த விலையில் உத்தரவாதம்

₹1,00,000 ₹ 25,000 முதல் தொடங்குகிறது. (இன்வோ முறை / கேப்சூல் ICSI தள்ளுபடி திட்டம்)
தனிப்பட்ட நபரின் குறைகளுக்கும் அதற்குண்டான சிகிக்சை முறை தேர்வுகளுக்கும் ஏற்ப கட்டணம் மற்ற சிகிக்சைகளுக்கு தள்ளுபடி திட்டத்தில் உள்ளது.

மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

SISU's Happy couples

Virginia Snyder

Miracle ! God's Magic Motherhood at the age of 64

Harold Harrison

Dui vitae dignissim recusandae, euismod bibendum ipsa hymenaeos cras adipisicing. Autem non, soluta nulla architecto quidem risus vitae.

Our IVF Treatment Process

Consultation with Doctor

Step 1: Get an free Consultation with SISU Hospital Doctors, Before treatment start, you will discuss medical history and the treatment process including risk and side effects with your doctor

Stimulation

Step 2: After your baseline scans, injections will stimulate your ovaries to develop multiple eggs

Monitoring

Step 2: Regular scans and blood test allow us to monitor your ovanan response to the drug

Trigger injections

Step 4: When hormones are at the right levels another injection will trigger the eggs to mature

Egg collection and sperm collection

Step 5: Eggs are collected via a needle passed through the vagina whilst you are under sedation. A semen sample is required on the day of egg collection

Fertilization and embryo development

Step 6: Eggs and sperm are placed P an incubator to fertilize. Embryo development is monitored by CRGH embryologist

Embryo transfer

Step 7: The best embryo(s) 6 /are transferred back into the uterus. Any suitable embryo not transferred can be frozen for Later use

Pregnancy test

Step 8: Patient takes a pregnancy test 16 days after embryo transfer. Ai this s6ge we will arrange appropriate support

மேலும் விவரங்களுக்கு

Frequently asked questions

What is IVF?

Under normal circumstances, each month a woman develops a single egg is released during ovulation and is captured by one of her Fallopian tubes. In the tube, the egg may be fertilized by a sperm. The newly formed embryo moves down the tube into the uterus where it may implant to establish pregnancy.
In Vitro fertilization (IVF) is a process of fertilization where egg is combined with sperm outside the body in Vitro(“in glass”).
For a woman undergoing in Vitro Fertilization(IVF), each step of this process has been fine-tuned to augment her chance of pregnancy. The IVF process can be considered to involve 4 steps:
Recruitment of multiple eggs from the ovaries using several different medications.
Collection of the eggs from the ovaries using vaginal ultrasound guidance under light anesthesia.
The mixing of sperm and egg to facilitate fertilization while in culture.
The placement of the embryos into the uterus using a fine catheter (tube).

When is in Vitro Fertilization treatment needed?

IVF is the most commonly recommended therapy for patients who have been diagnosed with infertility. The treatment was originally designed for women with Fallopian tubes that are either blocked, severely damaged, or absent. In Vitro Fertilization is now also a therapy for patients with severe endometriosis, immunological infertility, cervical factor infertility and unexplained infertility, chronic PID, Bilateral tubal block, Frozen pelvis, Recurrent IUI failure. In addition, IVF is an excellent choice for couples with mild to moderate and severe male factor infertility. One of the advantages to selecting IVF is that fertilization of the egg can be identified, and embryo quality can be assessed in the IVF laboratory. Such assessment may provide insight regarding possible causes of infertility and the direction of any future treatment.

What is the Role of Mini IVF?

About two decades ago we started performing IVF on patients without using fertility drugs, otherwise known as a natural cycle IVF. The objective was to collect the single dominant follicle egg and use this egg to produce an embryo that would offer a reasonable pregnancy rate in younger woman with tubal factor.
The best candidates for mini IVF are those patients who only need one embryo to have a good pregnancy rate, i.e. women under 35 years of age, whose AMH is within normal limit and good antral follicular count. Another group that can benefit from natural cycle IVF are those women with very poor ovarian reserve, who even with extremely high doses of costly injectable fertility drugs do not yield more than one or two eggs. Thus, it is cost-effective to treat both these groups and utilize all the comprehensive treatment power of in-vitro fertilization even for one egg and embryo.
The clear advantage in utilizing mini IVF is cost, with respectable pregnancy rates between 20-30% depending on age for good prognostic patients. The down side is that the cycle will not yield supernumerary embryos for a freeze, and will be very limited in supporting a management plan that involves pre implantation genetic testing or screening as multiple embryos are needed for both. In our hospital natural cycle IVF is for very low cost Rs.20,000/-onwards.

How long do I have to take the fertility hormone injections?

The length of time that you will be taking the injections will depend on the in-vitro fertilization(IVF) protocol chosen for you. Typically, patients receive injections for 8 to 10 days, but some must take them for a little longer.

What are the side effects of the medications I will be taking?

IVF treatment side effects vary from patient to patient. However, reactions to medications may include skin irritation, pain at the injection site, abdominal bloating, headaches, breast tenderness, and nausea.

What constitutes day one of my cycle?

Day one of your cycle is considered your first day of full flow menstrual bleeding, not spotting. If this occurs after 4 p.m(noon), the next day is considered day one.

How many monitoring visits will I have while I am in treatment?

This will depend on your individual response to the medications. During an IVF cycle at our clinic, you will have between six and nine appointments, including one for the egg retrieval.

When can we have intercourse after embryo transfer and if I am pregnant?

After your embryo transfer, we ask that you refrain from intercourse until your pregnancy test, which is about two weeks later. If you are pregnant, as long as you are not experiencing bleeding or discomfort, intercourse is okay after we are able to detect the baby’s heartbeat. This will be approximately two weeks after your positive pregnancy test.

Is the egg retrieval process painful?

No, not generally. It lasts approximately 20 to 30 minutes, and IV sedation is administered so that you will not be awake during the process. Some patients have mild cramping after the procedure and are discharged with a prescription for pain medication.

When will I be able to tell if I am pregnant?

A pregnancy test is scheduled approximately 14 days after the embryo transfer.

How long will I stay away with the practice once I am pregnant?

Typically, you will not be discharged to your Ob-Gyn until 6 to 8 weeks into your pregnancy. You will have several blood tests and ultrasounds to determine the development of the pregnancy before you are released into their care.

What are the packages are available at your hospital?

Variety of treatment plans are available at our hospital.  Natural cycle IVF, minimal stimulation, IVF done at very cost.  Oocyte retrival and embryo transfer were done at the same cycle.

Multi cycle discount plan includes one or two cycle of Oocyte retrival and 3 frozen embryo transfers were done to improve the chances of pregnancy.

Multi cycle discount plan II includes 2 to 3 cycles of Oocyte  retrival and 6 frozen embryo transfers were done to improve the success rate.

Baby guranter plan, includes unlimited number of frozen embryo transfers until you become pregnant.

Donor sperm, Oocyte, embryo options are available at SISU hospital. Patient can choose any of the above plans.

What is the success rate of IVF?

Single IVF success rate at our hospital  is 40 percent. Cumulative IF success rate is at around 70 to 80 percent. All will be explained clearly before starting the IVF by our consultant and counselor.                      

Best Fertility Hospital

Your Dreams will come to life here

SISU Hospital Logo